Bergen kommune

nytt plankart Fanaflaten

Fanaflaten

VARSEL OM BEGRENSET HØRING TIL BERØRTE NABOER I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles det om begrenset høring for detaljreguleringsplan «Fana. Gnr. 96 Bnr. 42 m. fl., Fanaflaten» i Bergen kommune. Reguleringsplanforslaget for Fanaflaten var ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 04.08.18-18.09.18. I etterkant av dette har det blitt gjort…

Planområde Statsminister Michelsens veg

Statsminister Michelsens veg

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 13 bnr. 37 mfl., Statsminister Michelsens veg, saksnr. 201921064. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter…

Varselkart Sandbrekkeveien

Sandbrekkevegen-Tunvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR FANA GNR 13 BNR 434 MFL, SANDBREKKEVEGEN – TUNVEGEN. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana. Gnr. 13 Bnr. 434 mfl., Sandbrekkevegen – Tunvegen i Bergen kommune. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk,…

Varslingskart Kvernslåttvegen

Kvernslåttvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 113, Kvernslåttvegen i Bergen kommune. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk…

Illustrasjonsplan Feråslia

Feråslia

Bergen byråd vedtok i møte 29.05.19, mindre endring av reguleringsplan etter forenklet prosess for gnr. 39 bnr. 26 mfl. i Ytrebygda bydel.

Nytt plankart Solheimsgaten

Solheimsgaten

Varsel om reguleringsendring av reguleringsplan Årstad, gnr. 158 bnr. 45 mfl. Solheimsgaten, arealplan-ID 1201_63400000 I samsvar med plan – og bygningsloven (pbl.) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver E.S. Solheimsgaten 58 as at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring av reguleringsplanen for Årstad, gnr. bnr. 45 mfl. Solheimsgaten, arealplan-ID 1201_63400000 etter…

Varselkart Ture Nermans vei/ Smia

Ture Nermans vei/ Smia

VARSEL OM NY OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles ny oppstart av reguleringsplan for Ture Nermans vei/Smia, gnr. 22 bnr. 177, m. fl., Bergen kommune. I november 2014 ble planarbeidet for Ture Nermans vei avsluttet ettersom komplett planforslag ikke var sendt inn innen rimelig tid etter avholdt oppstartsmøte…

Varslingskart Brennhaugen vest

Brennhaugen vest

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles ny oppstart av reguleringsplan for Fana bydel, gnr. 13 bnr. 629 m. fl. Brennhaugen Vest, boliger, Reguleringsplan, Bergen kommune. Høsten 2018 ble planforslaget for Brennhaugen vest avvist av bystyret i Bergen. Bystyret ønsket å se et omarbeidet forslag. Prosessen med å omarbeide forslaget er nå…

Planområde Damsgårdsveien nr. 99 – Brohodet

Damsgårdsveien nr. 99 – Brohodet

I samsvar med plan – og bygningsloven (pbl.) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver BOB Eiendomsutvikling as at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring av reguleringsplanen for Årstad, gnr. 158 bnr. 93 m.fl. damsgårdsveien nr. 99 – brohodet. plannr. 410200, godkjent 21.09.09, etter rutinen for forenklet prosess.