Publisert:

Frist er satt til:

5. mai 2020

Statsminister Michelsens veg

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 13 bnr. 37 mfl., Statsminister Michelsens veg, saksnr. 201921064.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Michelsens Terrasse AS er tiltakshaver.
Ard arealplan AS i samarbeid med Forum Arkitekter AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger sentralt på Paradis, langs østsiden av Statsminister Michelsens veg, innen kort avstand fra Paradis bybaneholdeplass. Området er regulert som senterområde (S10) i områdereguleringen for Paradis (Plan-ID 60760000) og som byfortettingssone (BY, sone 2) i kommuneplanens arealdel 2018. Området ligger i sone for kulturmiljø, H570_3, i KPA2018.

Planområdet omfatter i hovedsak gnr. 13 bnr. 37, 569, 570, 980, 1132 og har en størrelse på ca. 4 daa. Vegareal er inkludert for å sikre frisiktsoner. Innenfor planområdet er det i dag tre bygg.

Planområdet ligger like ved Paradis skole. Det vil tas hensyn til skolens hjertesone i planprosessen.

Planen sitt formål:
Formålet med planen er å legge til rette for leiligheter i lavblokkbebyggelse. Utnyttelsen innenfor planområdet økes som følge av dette. Endelige formål og utnyttelse vil bli avklart i planprosessen. Det legges opp til at eksisterende eneboliger rives ved realisering av planen.

Prosjektet vil legge vekt på gode gang- og sykkelforbindelser. Arkitektur+ vil være førende for utforming av bygg. Det vil være fokus på å skape et prosjekt med skalerte volumer og en utforming som passer inn med omgivelsene. Andre sentrale strategier slik som Grønn strategi og kulturminnestrategi vil også være førende for prosjektet.

Planen er ikke omfattet av forskrift for konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen.

Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 05.05.2020 (syv uker pga. påsken).

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

5. mai 2020
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]
Varselkart Børøy

Frist:

22. februar 2022

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]
Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Frist:

24. mars 2023

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]