Sandbrekkevegen-Tunvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR
FANA GNR 13 BNR 434 MFL, SANDBREKKEVEGEN – TUNVEGEN.

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana. Gnr. 13 Bnr. 434 mfl., Sandbrekkevegen – Tunvegen i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Med privat detaljreguleringsplan menes:
Privat reguleringsplan etter §§ 12-1 og 12-3, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ, avklarer dette med kommunale styresmakter, og deretter utarbeider detaljreguleringsplan. Forslag til plan blir sendt kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for politisk vedtak.

Tiltakshaver og konsulent:
Sandbrekkevegen Eiendom AS er tiltakshaver.
Ard arealplan i samarbeid med MAD Bergen er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Paradis ved Paradis bybanestopp, Sandbrekkevegen og Tunvegen, i Fana bydel og omfatter i hovedsak eiendommene gnr. 13, bnr.434, 162, 617 og 121. På eiendommene ligger i dag eneboliger med private hager. Området grenser til Paradis bybanestopp i vest, villabebyggelse i nord og sør, samt Tunvegen og grøntareal i området fra Eikelundstjørna i øst.

Dagens planstatus for området:
Området er omfattet av områdeplan for Paradis sentrum (arealplan-ID 60760000). Planområdet er regulert til senterområde (S9) og blokkbebyggelse (BB2).

I kommuneplanens arealdel (KPA 2018) er området avsatt til byfortettingssone. I tillegg er det lagt inn hensynssone for kulturmiljø.

Planen sitt formål:
Planens formål er å legge til rette for boliger – blokkbebyggelse. Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for et fremtidsrettet boligprosjekt med spesielt gode bokvaliteter.

Planområdet ligger innen gangavstand til bybanestopp og det vurderes derfor å legge til rette for en høy utnyttelse i tråd med områdeplanen og kommuneplanen. I arbeidet med planen skal det tas hensyn til eksisterende kulturmiljø innenfor og i nærheten av planområdet. Planavgrensningen er satt i samråd med Bergen kommune. Endelige formål avklares i planarbeidet.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 03.01.2020.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut