detaljreguleringsplan

Auredalen varslingskart

Detaljregulering for Auredalen, Bjørnafjorden kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut varsel om oppstart for detaljregulering for Auredalen, Halhjem 44/139 mfl., i Bjørnafjorden kommune (planID 20231500). ReguleringsplanEin reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegn og planskildring som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader. Ein reguleringsplan fastset framtidig…

Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, gbnr. 104/55 i Alver kommune. Nasjonal arealplan ID er 46312022004. Forslagsstillar og konsulentForslagsstillar er Derrick AS. Ard arealplan er konsulent for reguleringsplanarbeidet. PlanområdePlanområde er lokalisert på Fjellanger i Alver kommune. Området ligg om lag 2 km i søraustleg retning frå…

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 41, Bnr. 137,345, 366 m.fl. Jacob Kjødes veg/Mosebakken i Bergen kommune. ArealplanID: 70980000. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske…

Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det med dette varsla om detaljregulering for sjøområde, samt landareal ved RAN seglbåthamn, gnr. 37 bnr.E2, 66 m. fl. – Anglavika, i Øygarden kommune sak 20/2003. I prosessen fram til offentleg ettersyn er det kome krav om…

Plankart Galteråsen næring

Galteråsen næring

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID MED PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid med planprogram og konsekvensutgreiing for Galteråsen næring gnr.137 bnr. 832 mfl. i Alver kommune. Reguleringsplan:Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern…

plankart forsidebilde Grevlestølen

Grevlestølen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Grevlestølen, 56/1, 57/1,3,4 og 60/1,3 mfl., i Voss herad. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern og utforming av areal…

Schweigårds vei varslingskart

Schweigårds vei

VARSEL OM UTVIDET PLANGRENSE. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles det om utvidelse av plangrense for reguleringsplanarbeid for Årstad, gnr. 160 bnr. 397 mfl. Schweigårds vei i Bergen kommune. Planområdet er utvidet til å inkludere gnr. 160 bnr. 410 og deler av gnr. 160 bnr. 401. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av…

Varselkart Sandbrekkeveien

Sandbrekkevegen-Tunvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR FANA GNR 13 BNR 434 MFL, SANDBREKKEVEGEN – TUNVEGEN. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana. Gnr. 13 Bnr. 434 mfl., Sandbrekkevegen – Tunvegen i Bergen kommune. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk,…

Varslingskart Troldhaugvegen

Troldhaugvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid forFana, gnr. 41 bnr. 636 mfl. Troldhaugvegen i Bergen kommune. Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet første gang 16.09.17. Grunnet ulike forhold har planarbeidet tatt tid og det har således blitt stilt krav fra Bergen kommune om at…