Bergen kommune

Tveiteråsvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr.9 bnr. 239 mfl., Tveiteråsvegen.

Sandviksbodene

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, Gnr. 168, Bnr. 366 mfl., Sandviksbodene

Bellevuebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1550 mfl., Bellevuebakken boliger. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for…

Nordre Gommershaugen

Planforslaget for Nordre Gommershaugen er til 2. gangs behandling i Bergen kommune. Før endelig sluttbehandling er planforslaget sendt på en begrenset høring til berørte parter. Planforslaget for Nordre Gommershaugen legger til rette for en moderat fortetting med inntil 20 boenheter fordelt på 2 leilighetsbygg, i formål BBB1 og BBB2 (bolig- og blokkbebyggelse). I formål BBB1…

Ard har fått rammeavtale med Bergen kommune

Vi er heldige! Saman med HLM arkitektur skal vi få høve til å gje tilbod på nye utbyggingsprosjekt i Bergen kommune. Gjennomføringa vert som minikonkurransar innanfor rammeavtalen med Bergen kommune.

Hjortevegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 40 bnr. 530 mfl., Hjortevegen 4 og 6 i Bergen kommune. Oppstart av reguleringsplanarbeid for eiendommene ble varslet første gang i mars 2016. Av ulike årsaker ble ikke dette planarbeidet ferdigstilt, og en ønsker…

HF-fakultetet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for plan for HF-fakultetet, UIB, gnr. 164, bnr. 364,510, 211 m.fl. i Bergen kommune.

Skranevegen 27

Varsel om reguleringsendring etter forenklet prosess for Ytrebygda, gnr. 34, bnr. 234 m.fl., Søreide/Søvik/Steinsvik, Planområde 6, felt 1, Bergen kommune, saksnr. 201805642 – Skranevegen 27.

Vollavegen

Reguleringsplanen for Vollavegen vart vedteke i Bystyret i Bergen kommune 22.mars 2017.

Fanaflaten

VARSEL OM BEGRENSET HØRING TIL BERØRTE NABOER I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles det om begrenset høring for detaljreguleringsplan «Fana. Gnr. 96 Bnr. 42 m. fl., Fanaflaten» i Bergen kommune. Reguleringsplanforslaget for Fanaflaten var ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 04.08.18-18.09.18. I etterkant av dette har det blitt gjort…