Publisert:

Frist er satt til:

31. januar 2021

Tveiteråsvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr.9 bnr. 239 mfl., Tveiteråsvegen.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Orion Prosjekt AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as i samarbeid med Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger langs Tveiteråsvegen og Haakon Sæthres veg på Paradis i Fana bydel. Planområdet ligger i et eksisterende boligområde som i hovedsak består av villabebyggelse som er godt tilpasset områdets kuperte terreng og ofte har høy kvalitet mht. arkitektonisk uttrykk og materialitet.

Området er avsatt til ytre fortettingssone (Y, sone 3) i KPA 2018. Planområdet blir også omfattet av hensynssone for kulturmiljø (H570_3).

Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommene gnr. 9 bnr. 1 og 239. og har en størrelse på 11,7 daa. Vegareal og tilleggsområder rundt disse eiendommer er inkludert for å erstatte (deler av) eldre reguleringsplaner som er ikke i henhold til eksisterende situasjon. Plangrensen er satt i samarbeid med Bergen kommune.

Planen sitt formål:
Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med attraktive fellesarealer i et område som oppleves som restareal og bærer preg av manglende vedlikehold. Utnyttelsen innenfor planområdet vil økes og det planlegges inntil fire nye boenheter med tilhørende tilkomstvei og utomhusareal. Den verneverdige bebyggelsen skal ivaretas og hensyntas.

Ny bebyggelse vil tilpasses strøkskarakteren gjennom høy kvalitet på arkitektur og materialbruk.

Grønnstruktur markert i KPA2018 og økologiske korridorer vil hensyntas.

Planforslaget er vurdert til ikke å kreve behandling etter forskrift om konsekvensutredning. 

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 31.01.2021

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og vil deretter bli sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

31. januar 2021
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]
Lonaneset bustad

Frist:

22. september 2023

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering […]
Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Frist:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, […]
Skautakleiv

Frist:

28. mars 2023

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for […]