Publisert:

Frist er satt til:

14. mars 2021

Sandviksveien 94

VARSEL OM PLANOPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR BERGENHUS, GNR. 168 BNR. 2009, SANDVIKSVEIEN 94.

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 168 bnr. 2009 mfl., Sandviksveien 94.  

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Gelco og Grevstad Hotelleiendom AS er tiltakshaver.

Ard arealplan as i samarbeid med Arkitektkontoret Forum Arkitekter AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger langs Sandviksveien og Måsekjærveien på Sandviken i Bergenhus bydel. Planområdet ligger i et eksisterende bolig- og næringsområde som i hovedsak består av ulik blokkbebyggelse.

Området er avsatt til byfortettingssone (BY, sone 2) i KPA 2018. Planområdet blir også omfattet av hensynssone for kulturmiljø (H570_7).

Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommen gnr. 168 bnr. 2009. og har en størrelse på 3,3 daa. Vegareal og tilleggsområder rundt hoved eiendommen er inkludert for å erstatte (deler av) eldre reguleringsplaner og for å tilpasse seg til grenser fra pågående planer. Planforslaget skal erstatte plan 15620003. Deler av plan 15625200 og 60390000 inngår i foreslått planavgrensning. Plangrensen er satt i samarbeid med Bergen kommune.

Renovasjon og sykkelparkering vil løses innenfor planområdet.

Planen sitt formål:
Formålet med planen er å tilrettelegge for ca. 50 studentboliger i deler av eksisterende bygg på eiendommen. I dag er deler av bygget regulert til hotell. Studentboligene skal eies og driftes av Studentskipnaden på Vestlandet (Sammen). Endringen gjelder hovedsakelig den delen av det eksisterende bygget på eiendommen som eies av tiltakshaver og er regulert til hotell.  Næringsseksjon går fra eiendommens første til femte etasje.

Planforslaget er vurdert til ikke å kreve behandling etter forskrift om konsekvensutredning. 

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 14.03.2021

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og vil deretter bli sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

14. mars 2021
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]
Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

Frist:

1. januar 1970

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) […]
Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Frist:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, […]
Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Frist:

15. oktober 2023

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, […]