Publisert:

Frist er satt til:

13. mai 2022

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 41, Bnr. 137,345, 366 m.fl. Jacob Kjødes veg/Mosebakken i Bergen kommune. ArealplanID: 70980000.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshavar og konsulent:
Orion Prosjekt AS er tiltakshaver.
Ard arealplan AS i samarbeid med arkitektfirma KAP AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er i område Mosebakken Fana bydel. Området er et eksisterende boligområde preget av ulik småhusbebyggelse.

Området er avsatt til byfortettingssone (BY, sone 2) i KPA 2018, og omfattes av hensynssone kulturmiljø (H570_3) og konsesjonsområde for fjernvarme (H410_1).

Området inngår som boligformål og fremtidig sykkeltrassé i kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest fra 2001 (arealplan-ID 15700000).

Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommene gnr.41 Bnr. 137,345,366 m.fl. og har en størrelse på ca. 8,4 daa. Vegareal langs eiendommene er inkludert for å sikre tilkomst, fortau, møteplasser, samt areal for renovasjon, og for å tilpasse seg til grenser til vedtatte planer. I løpet av planprosessen kan det bli aktuelt med justering av planavgrensningen.

Planen sitt føremål:
Med planforslaget ønsker forslagsstiller å tilrettelegge for eneboliger. Området ligger langs Jacob Kjødes veg sin østre side. Innenfor planområdet er det tre eksisterende eneboliger, en garasje og et hønsehus. Kun garasje er planlagt revet av eksisterende bebyggelse. Forslaget til utbygging er en «eplehagefortetting» med fire nye eneboliger. Byggehøyde er planlagt fra to til tre etasjer for å minimere fotavtrykk, volum og terrenginngrep. Planlagt uttrykk er moderne, og er i forslaget plassert og tilpasset eksisterende arkitektur og eiendomsforhold. Adkomst er planlagt fra Jacob Kjødes veg og parkering blir på egen grunn.

Bergen kommune ønsker at mulige snarveger/stier sikres gjennom planarbeidet.

Det vil bl.a. bli utarbeidet kulturminnedokumentasjon med særlig vektlegging av kulturmiljø.

Planforslaget er vurdert til ikke å kreve behandling etter forskrift om konsekvensutredning.

Etter oppstartsmøte er prosjektet bearbeidet og tilpasset – både med hensyn til plassering, takform og landskapstilpasning. Illustrasjoner ligger ved varslingen.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen.

Mer informasjon kan leses på nettsiden www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan AS
c/o Spaces Media City, Lars Hilles gate 30
5008 Bergen
E-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 13.05.2022 som er 5 uker i samsvar med forvaltningsloven og utvidet med en uke pga. påskeferie.

Vidare saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter 1. gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

13. mai 2022
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Reguleringsendring Sætveit

Frist:

7. april 2022

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På […]
Lonaneset bustad

Frist:

22. september 2023

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering […]
Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

Frist:

1. januar 1970

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) […]
Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Frist:

24. mars 2023

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring […]