Publisert:

Frist er satt til:

29. april 2022

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166, Bnr. 734 m.fl. Skivebakken i Bergen kommune.

Reguleringsplan:

En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent

Molløesmauet 3 Eiendom As er tiltakshaver.

Ard arealplan AS i samarbeid med arkitektfirma MAD AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet

Planområdet er i et sentrumsområde Skivebakken i Bergenhus bydel. Området er et eksisterende boligområde preget av ulik småhusbebyggelse i rekke.

  • Området er avsatt til byfortettingssone (BY, sone 1) i KPA 2018, og omfattes av hensynssone kulturmiljø (H570). Båndleggingssone automatisk fredet bygrunn H730, og Brannsmitteområde H390, Bestemmelsesområde historiske områder #4 og konsesjonsområde for fjernvarme (H410).
  • Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommene gnr.166 Bnr. 737 og 543 m.fl. og har en størrelse på ca. 1,1 daa. Vegareal langs eiendommene er inkludert for å sikre tilkomst, samt areal for renovasjon.

Planen sitt formål

Med planforslaget ønsker forslagsstiller å tilrettelegge for boligformål. Planlagt areal for bolig ligger langs Skivebakkens søndre side. Planområdet omfatter også regulert offentlig lekeplass, jf. arealplan-ID 11910000, stadfestet 1971 (vist som grønnstruktur i KPA 2018) samt gnr. 166/544 (BKK trafostasjon), jf. varslingskartet i brevet. I løpet av planprosessen kan bli aktuelt med justering av planavgrensningen.

Planområdet er ubebygd. Tomten ligger på en utfordrende nedsenket tomt i krysningen av tre eksisterende bygg. Dette krever at bygget tilpasser seg flere nivåer og høyder, for å oppnå tilgjengelighet for nye og eksisterende boenhetene, samt at boliger får nok utsikt og gode lysforhold.

Forslaget til utbygging er en fortetting med moderne boligbygg tilpasset det historiske sentrum.  Boligene vil ha varierende leilighetsstørrelse, herunder en vesentlig andel familieboliger. Byggehøyder tilpasses eksisterende boligstruktur i gaten.

Planen legger ikke til rette for bilparkering, men gode løsninger for sykkel.

Det vil bl.a. bli utarbeidet kulturminnedokumentasjon med særlig vektlegging av kulturmiljø.

Planforslaget er vurdert til ikke å kreve behandling etter forskrift om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:

Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen.

Mer informasjon kan leses på nettsiden www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan AS
c/o Spaces Media City, Lars Hilles gate 30
5008 Bergen
E-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist

Frist for merknader er satt til 29.04.2022 som er 5 uker i samsvar med forvaltningsloven og utvidet med en uke pga. påskeferie.

Videre saksgang

Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter 1. gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

29. april 2022
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Frist:

30. september 2022

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]

Frist:

27. august 2023

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. […]
Planavgrensning Nilsvikhaugane aust

Frist:

22. februar 2022

Nilsvikhaugane aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]
Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Frist:

24. mars 2023

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring […]