Publisert:

Frist er satt til:

7. januar 2021

Sandviksbodene

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, Gnr. 168, Bnr. 366 mfl., Sandviksbodene

Reguleringsplan
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent
Alin Invest AS er tiltakshaver.
Ard arealplan AS i samarbeid med Forum Arkitekter AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet
Planområdet ligger like ved sjøkanten på Måseskjæret i Sandviken. Planområdet omfatter i hovedsak gnr. 168 bnr. 366 og har en størrelse på ca. 14,3 daa. Vegareal er inkludert for å sikre frisiktsoner og tilrettelegging for myke trafikanter. Lysthuset Måseskjæret er inkludert for å ivareta det fredete kulturminnet med tilhørende hagearealer. Offentlig torgareal foran Lysthuset er tatt med for å sikre utforming av et attraktivt byrom og uteareal.

Planområdet er avsatt som byfortettingssone BY (sone 2), og er omfattet av hensynssone for kulturmiljø for historisk sentrum: reperbanen og inngår i bestemmelsesområde #4 for Bergen sentrum i KPA2018. I kommunedelplan for Sandviken – Fjellsiden nord (planID 15750000) er Sandviksbodene 73A og 73B avsatt som næring (erverv), og Sandviksbodene 73A er vist som verneverdig bygning. I gjeldende reguleringsplan (planID 15620000) er Sandviksbodene 73B satt til fornyelsesområde for forretning/kontor/lager.. Måseskjæret 1 er fredet iht. kulturminneloven (kml) og avsatt med tilhørende hageanlegg som spesialområde bevaring i gjeldende reguleringsplan.

Planen sitt formål
Sandviken har høy historisk og kulturell betydning for byen Bergen. Planarbeidet vil ta hensyn til og ivareta verneverdige og fredete kulturminner i sitt nærområde. Arkitektur og utforming av prosjektet vil hente inspirasjon fra de opprinnelige sjøbodene i Sandviken, samt eksisterende industribygg fra 1960.

Forslagsstiller ønsker å rette opp og forbedre uheldige romlige og funksjonelle forhold på stedet, og gi Lyststedet mer rom og luft. Eksisterende siktlinjer fra Lyststedet ønsker vi ikke å utfordre.

Prosjektet vil legge til rette for publikumsrettet aktivitet på bakkeplan og det vil tilrettelegges for boliger fra 2.-4. etasje. For å unngå privatisering av området er transparens og tilgjengelighet viktige tema som det vil jobbes med i det videre planarbeidet. Publikumsrettede funksjoner med visuelt åpne fasader, gjør at prosjektet vil bidra til menneskelig tilstedeværelse. Dette er viktig for å skape levende og trygge boområder og boligprosjekter.

Nybygg i Sandviksbodene 73B vil underordne seg samme skala og byggehøyde som sjøbodene opprinnelig hadde. I tillegg vil byggehøyden være iht. byggehøyder representert i eksisterende bygningsmasse og nabobebyggelse i området.

Deler av den midtre seksjonen av eksisterende bygg er tenkt fjernet. I det nye indre arealet over plan 2 ser vi for oss at det vil være mulig å etablere et skjermet og åpent uteareal for boenhetene i prosjektet.

Prosjektet er inspirert av sjøgatene som dominerte området i sin tid med den opprinnelige kontakten mellom sjøhus og vannveg. Det er derfor å anbefale at prosjektet inngår et samarbeid med offentlige myndigheter om utvikling av tilliggende uteareal nordvest for Sandviksbodene 73B. Her ønsker forslagsstiller å foreslå og øke vannspeilet ved å etablere en ny hop, som i bedre grad vil skape en tilbakeføring av sjøkontakten mellom bebyggelse og sjøen. En ny hop vil være et naturlig samlingspunkt for både beboere og allmenheten. Bading og annen sjøkontakt kan etableres som et fantastisk bindeledd med bryggemiljø.

Bygningsstrukturen er velegnet for gjenbruk.

Planen er vurdert til ikke å omfattes av forskrift for konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon som f.eks. oppstartsmøtereferatet kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 07.01.2021 som er 7 uker.

Videre saksgang
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og vil deretter sendes til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

7. januar 2021
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]
Reguleringsendring Sætveit

Frist:

7. april 2022

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På […]
Planavgrensning Nilsvikhaugane aust

Frist:

22. februar 2022

Nilsvikhaugane aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]