Publisert:

Frist er satt til:

28. mars 2021

Nattlandsveien

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR ÅRSTAD, GNR. 160 BNR. 469 OG 470, NATTLANDSVEIEN.

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr.160 bnr. 469 og 470, Nattlandsveien.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Bo Trygt AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as i samarbeid med Bergen Eiendomsrådgivning AS (BERAS) er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger langs Nattlandsveien i Årstad bydel. Planområdet ligger i et eksisterende boligområde hovedsakelig bestående av lavblokker, rekkehus og flermannsboliger.

Området er avsatt til byfortettningssone (BY, sone 2) i KPA 2018. Planområdet blir også omfattet av hensynssone for kulturmiljø (H570_3) og kulturmiljø Landås.

Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommene gnr. 160 bnr. 469 og 470, og har en størrelse på ca. 6,8 daa.

Reguleringsplanen sitt formål:
Formålet med planen er å tilrettelegge for kombinert boligbebyggelse og næringsformål med attraktive fellesarealer og utbedring av tilgrensende veiforhold spesielt med tanke på sikkerhet for myke trafikanter.
Reguleringsplanen ønsker å tilrettelegge for ulike typer boliger for ulike grupper

  • 12–16 boenheter i nybygg mellom nr. 81 og 85 – målgruppe blindeforbundet
  • 8–16 boenheter for ungdommer med funksjonsnedsettelse samt 11–15 ordinære boliger for førstegangskjøpere i eksisterende blokk.
  • 12–16 leiligheter i nybygg mot vest, rimelige boliger for familier
  • Tjenestebase for kommunen for personer i eksisterende blokk (næring/arbeidsplasser)

Byggegrense mot bekk og fylkesvei vil vurderes i planprosessen.
Ny bebyggelse vil tilpasses strøkskarakteren gjennom høy kvalitet på arkitektur og materialbruk. Grønnstruktur markert i KPA 2018 og økologiske korridorer vil hensyntas. Flere eksisterende parkeringsplasser på bakkeplan vil bli fjernet, men planen vil legge til rette for ny parkering i anlegg under bakken. Planforslaget er vurdert til å ikke kreve behandling etter forskrift om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 28.03.2021

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og vil deretter bli sendt tilvarslingskart varslingsbrev Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

28. mars 2021
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]
Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Frist:

13. mai 2022

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Frist:

15. oktober 2023

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]