Publisert:

Frist er satt til:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr. 162, bnr. 555 m.fl., Bjørnsons gate, næringsbygg i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent
Backer AS er tiltakshaver.
Ard arealplan AS i samarbeid med Kahrs Arkitekter er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet
Planområdet ligger langs Bjørnsons gate på Kronstad i Årstad bydel, i et eksisterende bolig- og næringsområde som i hovedsak består av ulik bebyggelse i rekke.

Området er avsatt til byfortettingssone (BY, sone 2) i KPA 2018, og omfattes av hensynssone kulturmiljø Danmarksplass – Kronstad (H570_3).

Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommen gnr. 162 bnr. 555. og har en størrelse på 1,2 daa. Vegareal og tilleggsområder rundt hovedeiendommen er inkludert for å sikre tilkomst, samt varelevering og renovasjon, og for å tilpasse seg til grenser fra vedtatte planer. Planforslaget skal delvis erstatte plan 70000 og 63800000.

Planen sitt formål
Med planforslaget ønsker forslagsstiller å tilrettelegge for et nytt næringsbygg, forutsatt rivning av eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Dagens bebyggelse består av et toetasjes bygg med loft og saltak mot gaten, samt et lavere enetasjes bygg på nordsiden av tomten. Eksisterende bygg har en etasjehøyde som ikke er forenelig med dagens krav til tekniske installasjoner. Forslagsstillers intensjon med planforslaget er å legge til rette for et nybygg med arkitektoniske kvaliteter som tilpasses områdekarakteren og nærliggende bebyggelse også i bakkant.

Planforslaget er vurdert til å ikke kreve behandling etter forskrift om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen.

Mer informasjon kan leses på nettsiden www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan AS
c/o Spaces Media City, Lars Hilles gate 30
5008 Bergen
E-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget. Merknadsfrist Frist for merknader er satt til 20.12.2021 som er 6 uker. Videre saksgang Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter 1. gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

20. desember 2021
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Frist:

13. mai 2022

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Planavgrensing -Sande, Gulen

Frist:

31. desember 2022

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering […]
Utvidet planavgrensning_Lygra

Frist:

7. oktober 2022

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren […]
Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Frist:

30. september 2022

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]

Publisert