Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Nordre Gommershaugen

Planforslaget for Nordre Gommershaugen er til 2. gangs behandling i Bergen kommune. Før endelig sluttbehandling er planforslaget sendt på en begrenset høring til berørte parter.

Planforslaget for Nordre Gommershaugen legger til rette for en moderat fortetting med inntil 20 boenheter fordelt på 2 leilighetsbygg, i formål BBB1 og BBB2 (bolig- og blokkbebyggelse). I formål BBB1 kan etableres inntil 7 boenheter og i BBB2 kan det etableres inntil 13 boenheter. Den nye bebyggelsen er plassert hensiktsmessig i terreng, med gode solforhold og utearealer. Det skal legges til rette for én tilkomst med parkeringskjeller for begge delfeltene samt felles renovasjonsløsning for alle enhetene.

Det har i planprosessen vært vurdert ulike plasseringer av den nye bebyggelsen. Det har vært spesielt viktig å sikre uteoppholdsarealer og stille side med tilfredsstillende støyforhold, samt å sikre den nye bebyggelsen gode lys- og solforhold.

Planforslaget legger til rette for opparbeiding av ny tilkomst til planområdet. Den nye tilkomsten vil føre til at planforslaget ikke fører til ytterligere trafikk gjennom Nordre Gommershaugen sammenliknet med dagens situasjon. Det er i planforslaget vist areal til nedgravd renovasjonsløsning samt parkeringslomme til bossbil. Renovasjonsløsningen er knyttet til den foreslåtte tilkomsten. Planforslaget viser også areal avsatt til trafo/energianlegg.

Det er ett hus innenfor planområdet i dag. Eksisterende bebyggelse er dokumentert både utvendig og innvendig i kulturminnerapport vedlagt planforslaget. Planforslaget legger opp til at huset kan rives.

Etter varsling av oppstart i desember 2016, ble planområdet varslet ytterligere utvidet i november 2017. Dette for å sikre regulert gang- og sykkelveg sørover mot gangbruen og for å sikre regulert offentlig friområde ned mot Birkelandsvannet etter krav fra Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Planforslaget var på offentlig ettersyn høsten 2018. I etterkant av offentlig ettersyn har prosjektet blitt nedskalert, med mindre fotavtrykk, lavere byggehøyder og en reduksjon i antall enheter. I tillegg er eiendommene gnr 115 bnr 29 og 267 tatt ut av planområdet (formål BBB3 i planforslaget som var på offentlig ettersyn), og trafo i krysset Nordre Gommershaugen/Sandslimarka er flyttet for å sikre frisikt i krysset.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Frist:

24. mars 2023

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]
Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]
Planavgrensing -Sande, Gulen

Frist:

31. desember 2022

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering […]

Publisert