Bellevuebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1550 mfl., Bellevuebakken boliger.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Bellevuebakken 9 AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as i samarbeid med Grung Arkitektur AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i fjellsiden like ovenfor Kalvedalsvegen. Planområdet ligger i et eksisterende boligområde der man finner flere boliger av eldre dato. Området er avsatt til byfortettingssone (BY2) i KPA 2018. Planområdet blir også omfattet av hensynssone for kulturmiljø, støysone (veistøy – rød og gul sone) og sone for luftkvalitet (gul sone).

Planområdet omfatter i hovedsak gnr. 166 bnr. 1550 og har en størrelse på ca. 4 daa. Vegareal er inkludert for å sikre frisiktsoner og erstatte eldre reguleringsplan.

Planen sitt formål:
Bygget innenfor planområdet har tidligere vært benyttet til restaurant og selskapslokale. Deler av eiendommen har også vært benyttet som bolig helt frem til 1976. Da denne driften opphørte for noen år siden har bygget hatt liten eller ingen aktivitet. Det ønskes derfor nå å tilrettelegge bygget for leiligheter. Bygget vil beholde det overordnede uttrykket, og det er i hovedsak innvendig at det vil bli gjort endringer.

Planen er ikke omfattet av forskrift for konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 12.09.2020

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut