Publisert:

Frist er satt til:

17. april 2020

Fanaflaten

VARSEL OM BEGRENSET HØRING TIL BERØRTE NABOER

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles det om begrenset høring for detaljreguleringsplan «Fana. Gnr. 96 Bnr. 42 m. fl., Fanaflaten» i Bergen kommune.

Reguleringsplanforslaget for Fanaflaten var ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 04.08.18-18.09.18. I etterkant av dette har det blitt gjort endringer i planforslaget. Sørlig del av planområdet opp mot Fanastølen er tatt ut for at planforslaget skal imøtekomme og samsvare bedre med overordnede planer og føringer. Andre større endringer som er gjort er at det tidligere område for leilighetsbygg BBB er omgjort til område for firemannsboliger BKS3. Istedenfor å legge til rette for parkeringsanlegg under leilighetsbyggene vil nå parkering for firemannsboliger bli som overflateparkering lags vegen f_SV7, tidligere f_SGG2, med mulighet for etablering av carportanlegg. Grunnet at den siste endringen som omfatter endring av boligtype og parkering er en merkbar endring vil nå de nærmeste naboene bli varslet om dette, og få mulighet til å komme med eventuelle merknader til endringene. Endring i boligtype og løsning for parkering har blitt endret etter innspill fra kommunen.

Tiltakshaver og konsulent:
Fanastølen 18 As er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planen sitt formål:
Formålet med planforslaget er det samme som tidligere, fortetting i eksisterende boligområde med tilrettelegging for boliger med tilhørende uteareal og parkering. Eneste endringen er at formålet for blokk er tatt ut og erstattet med firemannsboliger, samt sørlig del av planområdet opp mot Fanastølen. Det legges til rette for etablering av totalt 32 boenheter. I tillegg til boliger legges det opp til oppgradering av vegen Fanavollen og Fanastølen, samt krysset ut i Krokeidevegen.

Merknader til varsel om begrenset høring:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 17.04.2020.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

17. april 2020
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Utvidet planavgrensning_Lygra

Frist:

7. oktober 2022

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren […]
Hva viser kartet?

Frist:

26. januar 2024

Detaljregulering for Haugaseto, Øygarden kommune

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut […]
Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Frist:

24. mars 2023

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]

Publisert