Publisert:

Frist er satt til:

11. juni 2020

HF-fakultetet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for plan for HF-fakultetet, UIB, gnr. 164, bnr. 364,510, 211 m.fl. i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Universitetet i Bergen er tiltakshaver. Ard arealplan AS i samarbeid med HLM Arkitektur er konsulenter for planarbeidet.

Nabomøte:
Det har siden starten av dette planinitiativet vært planlagt nabomøte for å sikre aktiv medvirkning i planprosessen. Dette skal fremdeles gjennomføres. Den oppståtte situasjonen med korona har imidlertid gjort det umulig å avholde et fysisk møte. Det er svært usikkert når dette eventuelt vil være mulig. Det arbeides derfor med å finne alternative løsninger for å ivareta interessene til naboer og andre, og sikre at alle får mulighet til å komme med innspill og få svar på spørsmål.

Planen varsles likevel på nåværende tidspunkt, fordi en utsettelse til et ordinært nabomøte kan avholdes vil medføre en betydelig forsinkelse av hele prosjektet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Nygårdshøyden, bak Johanneskirken, mot Dokken. Planområdet omfatter gnr. 164 bnr. 364, 510, 211 m.fl. og har en størrelse på ca. 30,5 daa. Innenfor planområdet ligger i dag HF-bygget, Sydneshaugen skole, Universitetsbiblioteket, eksisterende parkeringsanlegg, en bygård i nord og Fastings Minde.

Dagens planstatus for området:
Planområdet er ikke detaljregulert. I kommuneplanens arealdel 2018 er det en del av en byfortettingssone (BY, sone 1), og ligger i hensynssone for kulturmiljø, H570_2O. Området er avsatt til offentlig formål i Kommunedelplan sentrum fra 2001.

Planen sitt formål:
Formålet med planen er å legge til rette for en samlokalisering av Det humanistiske fakultet, ved å etablere et nytt bygg der det i dag er et parkeringsanlegg. Samtidig ønskes det å se på mulighetene som finnes i den eksisterende bygningsmassen ved Sydneshaugen skole, universitetsbiblioteket og HF-bygget ved endring av romprogram/ombygging.

Prosjektet vil legge vekt på gode gang- og sykkelforbindelser. Arkitektur og byformingsstrategi for Bergen, Arkitektur+ vil være førende for utforming av bygg. I arbeidet med planen skal det tas hensyn til eksisterende kulturmiljø innenfor og i nærheten av planområdet.

Planen er ikke omfattet av forskrift for konsekvensutredning. 

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen.
Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 11.06.2020

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

11. juni 2020
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Skautakleiv

Frist:

28. mars 2023

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for […]
Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

Frist:

1. januar 1970

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) […]
Plankart Eidsøyra

Frist:

7. januar 2022

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]