Vollavegen

Reguleringsplanen for Vollavegen vart vedteke i Bystyret i Bergen kommune 22.mars 2017.

Planen er utarbeidd av Ard arealplan i samarbeid med Enehaug arkitekter på vegne av Monster Holding as.

Planområdet ligg i Vollavegen, sentralt i Arna bydel, aust for Arna kyrkje og fv. 277 Indre Arna-vegen. Det er kort avstand til Arna stasjon og Øyrane torg, særskilt til fots og på sykkel då det er fleire snarvegar i området. Planområdet ligg i eit eksiterande bustadområde, som i hovudsak er bebygd med einebustader og rekkehus. Planen legg til rette for at det kan etablerast 10 bueiningar, med tilhøyrande parkeringsplassar. Uttrykksmessig inngår bustadene i eit leilegheitsbygg. Bygget er delt opp i tre einingar, nordleg og sørleg del på 3 etasjar og midtre del på 4 etasjar. Desse einingane er noko forskjøve og rotert, for å gjere uttrykket lett. Det er i hovudsak parkering i den nedste etasjen.

Skriv ut