Publisert:

Frist er satt til:

15. mai 2020

Skranevegen 27

Varsel om reguleringsendring etter forenklet prosess for Ytrebygda, gnr. 34, bnr. 234 m.fl., Søreide/Søvik/Steinsvik, Planområde 6, felt 1, Bergen kommune, saksnr. 201805642 – Skranevegen 27.

I samsvar med plan – og bygningsloven (pbl.) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring etter rutinen for forenklet prosess av reguleringsplanen for Ytrebygda, gnr. 34 bnr. 234 m.fl., Søreide/Søvik/Steinsvik, planområde 6, felt 1 (arealplan-ID 4601_ 7530000). Arealplan-ID for endringen etter forenklet prosess er 4601_7530007.

Det er laget en forenklet planbeskrivelse (se vedlegg) som beskriver ønsket endring. Det er utarbeidet en VA-rammeplan som tar for seg løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering, brannvannsdekning og overvannshåndtering for det regulerte området.

Utgangspunktet for prosjektet er et ønske om å fortette gjeldende eiendom der en sikrer gode kvaliteter til uteoppholdsareal og solforhold, og der hensynet til nærliggende bebyggelse blir ivaretatt.

Hensikten med endringen er å legge til rette for tre nye eneboliger innenfor tomten gnr. 34 bnr. 234. Det er snakk om å dele eksisterende tomt i fire, og bygge tre eneboliger sør og vest for eksisterende bolig. Det vil ikke gjøres endringer på eksisterende enebolig. De nye boligene vil få parkering på egen tomt.

Som følge av endringen av godkjent plan fra 1992 er det utarbeidet et nytt plankart for gbnr. 34/234, samt gjort endringer i de gjeldende bestemmelsene for den aktuelle tomten som går på byggehøyde, utnyttelsesgrad og krav til uteoppholdsareal. Gjeldende reguleringsplan med arealplan-ID 4601_ 7530000 ble vedtatt 16.11.1992. Foreslåtte endringer i 2020 berører plankart og planbestemmelser. For å få frem de aktuelle endringene i planbestemmelsene til reguleringsplanen for Skranevegen 27 gjengis bestemmelsene med endringer og nye punkter der disse er markert i rødt, se vedlegg av varslingsbrevet.

Planen berører også en mindre del av vedtatt reguleringsplan for Ytrebygda, Søreide/Søvik/Steinsvik, Planområde 4, Skranevatnet øst (arealplan-ID 4601_6780000). Området det gjelder er regulert til friområder – idrettsanlegg/park/turdrag. Foreslått endring etter forenklet prosess medfører ingen endringer av bestemmelser eller arealbruk for denne planen.

Merknader
Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill eller merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokument, innspill og merknader vil bli sendt til Bergen kommune sammen med forslag til endring for området.

Frist for innspill/merknader er satt til 15.05.2020

Videre saksgang
Etter at fristen for uttalelse er gått ut sendes søknad om endring etter forenklet prosess inn til kommunen for saksbehandling med nødvendig dokumentasjon. Det er ikke krav til at forslaget skal legges ut på offentlig ettersyn, eller kunngjøring av endelig vedtak. Underretning om vedtak sendes av Plan- og bygningsetaten til berørte myndigheter som har hatt merknader, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

15. mai 2020
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]
Reguleringsendring Sætveit

Frist:

7. april 2022

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]
Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Frist:

30. september 2022

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]

Publisert