Endring etter forenkla prosess

Reguleringsendring Sætveit

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På vegne av tiltakshavar Brødrene Handegard Eigedom AS søkjer Ard arealplan as med dette om endring etter forenkla prosess av planID. 1227_2013001, Sætveit hyttefelt, gnr. 332 bnr. 176 m.fl. med heimel i plan og bygningslova § 12-14. Det har vore tett…

Plankart Eidsøyra

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som angjer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. Ein reguleringsplan fastset framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak. Tiltakshavar og konsulent…

Bilde av nytt plankart Tjeldstø

Tjeldstø

VARSEL OM ENDRING ETTER FORENKLA PROSESS FOR PLANID 12592013001 ENDRING NR.1 FOR DETALJREGULERING FOR TJELDSTØ BF6, GNR. 252, BNR. 11,79 OG 88 – TURØY I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om endring etter forenkla prosess for planid 12592013001, endring nr.1 for detaljregulering for…

plankart Fiksnesvika

Fiksnesvika

VARSEL OM ENDRING ETTER FORENKLA PROSESS FOR PLANID 20090002 FIKSNESVIKA, GNR 14 BNR 4 OG 87 – KLEPPE, ØYGARDEN KOMMUNE I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om endring etter forenkla prosess for planid 20090002, Fiksnesvika, gnr. 14 bnr. 4 og 87 – Kleppe.…

Skranevegen 27

Skranevegen 27

Varsel om reguleringsendring etter forenklet prosess for Ytrebygda, gnr. 34, bnr. 234 m.fl., Søreide/Søvik/Steinsvik, Planområde 6, felt 1, Bergen kommune, saksnr. 201805642 – Skranevegen 27.

plankart Forland-Marsteinen hotell

Forland-Marsteinen hotell

VARSEL OM ENDRING ETTER FORENKLA PROSESS FOR PLANID 2005000 GNR 15 BNR 231 OG 254 – FORLAND/ MARSTEINEN HOTELL, ØYGARDEN KOMMUNE

20 OVERSIKT Angeltveit vest

Angeltveit vest

Endringa for Angeltveit vest vart vedteken i Komite for plan og byutvikling i Fjell kommune 23. oktober 2018.

gjeldende plan Huldraspelet

Huldraspelet

VARSEL OM ENDRING ETTER FORENKLA PROSESS FOR PLANID 20070016 HULDRASPELET, GNR/BNR 57/5,21 M.FL., MIDTRE FJELL, FJELL KOMMUNE I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om endring etter forenkla prosess for planid 20070016, Huldraspelet, Gnr. 57 Bnr. 5,21 m.fl. Midtre fjell. Føremålet med endringa er…