Angeltveit vest

Endringa for Angeltveit vest vart vedteken i Komite for plan og byutvikling i Fjell kommune 23. oktober 2018.

Endringa er utarbeidd av Ard arealplan i samarbeid med Arkitekt Rolv Eide på vegne av Eide Gruppen AS.

Føremålet med endringa er å få utført justeringar i plankart og føresegner for felt T01 og T02 med tilhøyrande områder i gjeldande plan slik at ein vil få ein busetnad som blir mindre dominerande, fører til mindre terrenginngrep og passar betre inn i området. Endringa legg opp til mindre husvære enn godkjent plan, hus i rekke istadenfor blokkar, som vil gje ein vesentleg lågare busetnad. Endring vil vidare opne for 34 bueining medan gjeldande plan opnar for 30 bueininga

Skriv ut