Publisert:

Frist er satt til:

12. oktober 2019

Kvernslåttvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 113, Kvernslåttvegen i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Boligsenteret Prosjektutvikling AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as i samarbeid med Forum Arkitekter AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet omfatter i hovedsak gnr. 120 bnr. 113 og har en størrelse på ca. 6,6 daa. Deler av gbnr. 39/611, 120/485, 120/438 og 120/436 er inkludert for å sikre frisiktsoner og mulig areal til renovasjon.

Området ligger sør for krysset mellom Harald Sæveruds veg og Kvernslåttvegen, kun et par minutter fra bybaneholdeplassen på Råstøl. Området er regulert til eneboliger i reguleringsplan Ytrebygda, gnr. 39, 119 og 120, Råstølen (PlanID: 15760000) fra 2001. I gjeldende KPA 2018 er området avsatt til byfortettingssone.

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsen innenfor planområdet og legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Eksisterende enebolig er planlagt revet.

Planprosessen vil gi svar på antall boenheter. Parkering er planlagt i byggets underetasje. Muligheter for felles nedgravd renovasjonsløsing med nabobebyggelse vil vurderes.

Adkomst til planområdet er planlagt å være fra Steinsvikvegen via Harald Sæveruds veg. Området vil da ha avkjørsel fra Kvernslåttvegen i nord. Dette er den samme avkjørselen som brukes av dagens enebolig.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 12.10.2019.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

12. oktober 2019
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Frist:

27. august 2023

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. […]
Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Frist:

13. mai 2022

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Utvidet planavgrensning_Lygra

Frist:

7. oktober 2022

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren […]
Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Frist:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, […]