Publisert:

Frist er satt til:

21. juni 2020

Hjortevegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 40 bnr. 530 mfl., Hjortevegen 4 og 6 i Bergen kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for eiendommene ble varslet første gang i mars 2016. Av ulike årsaker ble ikke dette planarbeidet ferdigstilt, og en ønsker således nå å gå i gang med planarbeid for eiendommene på nytt.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Kjell Inge Frotveit i samarbeid med LAB Eiendom AS er tiltakshaver. Ard arealplan AS i samarbeid med Link Arkitektur AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i et etablert boligområde på Skjold, bare et par minutters gange fra Skjold bybaneholdeplass. Planområdet er regulert til bolig i en eldre reguleringsplan fra 1956, Fana. gnr 40 bnr 7, Skjold, planid 30350000. Deler av vegarealet i planområdet er regulert i plan for Fana. gnr 40 bnr 411 mfl., Dyrhaugen, planid 63960000 og i plan for Fana. gnr 40 bnr 189 mfl., Fanavegen 46-50, planid  62800000. Området er i kommuneplanens arealdel 2018 avsatt til byfortettingssone (BY, sone 2) Planområdet omfatter i hovedsak gnr. 40 bnr. 530 og 533 og har en størrelse på ca. 7,4 daa. Vegareal er inkludert for å sikre bl.a. frisiktsoner og for å kunne oppdatere vei og kryss etter gjeldende krav.

Planen sitt formål:
Formålet med planen er å legge til rette for leilighetsbygg på 3-4 etasjer rundt et felles tun. Ved tilrettelegging av leilighetsbygg innenfor planområdet forutsettes det at de to eksisterende eneboligene rives.

Prosjektet vil legge vekt på gode gangforbindelser. Arkitektur+ vil være førende for utforming av bygg. Det vil være fokus på å skape et prosjekt med skalerte volumer og en utforming som passer inn med omgivelsene og det skal sikres gode og tilgjengelige uteareal.

Planen er ikke omfattet av forskrift for konsekvensutredning. 

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Merknader som var sendt inn til forrige planarbeid vil følge saken videre. Gjelder din merknad samme forhold som sist skal det derfor ikke være behov for å sende innspill på nytt.

Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 21.06.2020

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

21. juni 2020
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Frist:

30. september 2022

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]
Reguleringsendring Sætveit

Frist:

7. april 2022

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På […]
Lonaneset bustad

Frist:

22. september 2023

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering […]

Frist:

11. august 2023

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense […]