B Telle Eigedom AS

Skautakleiv

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for Skautakleiva – Klokkarvik, Gbnr. 105/130, 105/289 mfl. – Sund Prestegard, i Øygarden kommune. Plan-ID: 20220009 og saks nr. (22/6569). Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som syner bruk, vern og utforming av areal. Ein reguleringsplan…

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring etter forenkla prosess for detaljreguleringsplan for gbnr. 50/3 m.fl -N.Bjorøyna, PlanID: 124620040003.Endringa går ut på å fjerne fareområdet «Høgspenning» i felt BFS7 frå gjeldande reguleringsplan, ettersom høgspentkabelen er lagt under bakken. Endringa vil ikkje gå utover hovudrammene i gjeldande plan,…

Lambhusbegen

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.

Varselkart Trangesmoget aust

Trangesmoget aust

VARSEL OM UTVIDING AV PLANOMRÅDE I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla utviding av planområdet for detaljreguleringa for Trangesmoget aust, gnr. 27 bnr. 223 m. fl. – Ågotnes, i Øygarden kommune. Oppstart av planarbeid vart først varsla i avisa Vestnytt 28.10.2019. Ved dette oppstartsvarselet kom det blant anna…

illustrasjonsplan Maimyra

Maimyra

Reguleringsplanen for Maimyra vart vedteken i Fjell Kommunestyret  12. desember 2019.

gjeldende plan Huldraspelet

Huldraspelet

VARSEL OM ENDRING ETTER FORENKLA PROSESS FOR PLANID 20070016 HULDRASPELET, GNR/BNR 57/5,21 M.FL., MIDTRE FJELL, FJELL KOMMUNE I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om endring etter forenkla prosess for planid 20070016, Huldraspelet, Gnr. 57 Bnr. 5,21 m.fl. Midtre fjell. Føremålet med endringa er…

Varselkart Trangesmoget aust

Trangesmoget aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Trangesmoget aust, gnr. 27 bnr. 223 m. fl. – Ågotnes, i Fjell kommune. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern…

plankart Maimyra

Maimyra

VARSEL OM NYTT OFFENTLEG ETTERSYN – MAIMYRA I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 vert det med dette varsla at detaljregulering for Maimyra, gnr. 42, bnr. 171, m.fl., i Fjell kommune skal leggjast ut på nytt offentleg ettersyn. Reguleringsplan for Maimyra, gnr. 42, bnr. 171, m.fl., vart lagt ut til offentleg ettersyn første…

Straumsfjellet

Detaljreguleringsplan for Straumsfjellet vart godkjent i kommunestyret i Fjell kommune den 27.09.2018

Straumsfjellet

Detaljreguleringsplan for Straumsfjellet vart godkjent i kommunestyret i Fjell kommune den 27.09.2018