Straumsfjellet

Detaljreguleringsplan for Straumsfjellet vart godkjent i kommunestyret i Fjell kommune den 27.09.2018

Tiltakshavar er B Telle Eigedom As.

Planområdet er på om lag 16 dekar, og ligg søraust for Straume sentrum. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for 5 bustadblokker som samsvarer med overordna plan om høg utnytting av tomta. Planen legg til rette for oppføring av 83 nye bustadeiningar, leikeplassar, grøntareal, stiar, vegar og parkering.

 

Skriv ut