Publisert:

Straumsfjellet

Detaljreguleringsplan for Straumsfjellet vart godkjent i kommunestyret i Fjell kommune den 27.09.2018

Tiltakshavar er B Telle Eigedom As.

Planområdet er på om lag 16 dekar, og ligg søraust for Straume sentrum. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for 5 bustadblokker som samsvarer med overordna plan om høg utnytting av tomta. Planen legg til rette for oppføring av 83 nye bustadeiningar, leikeplassar, grøntareal, stiar, vegar og parkering.

 

Tilsvarande

Hosøyvegen småbåthamn

Detaljreguleringsplan for Hosøyvegen småbåthamn vart godkjent i kommunestyret den 09.03.17.

Storhaugen Algrøyna

Storhaugen Algrøyna

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Valderhaugane B6

Detaljreguleringa for Valderhaugane B6, gnr. 24, bnr. 106 m. fl. – Ågotnes vart vedteken i Fjell kommunestyre 21.03.2019.