Publisert:

Frist er satt til:

13. desember 2019

Trangesmoget aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Trangesmoget aust, gnr. 27 bnr. 223 m. fl. – Ågotnes, i Fjell kommune.


Reguleringsplan:
Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader. Ein reguleringsplan fastset framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak.

Tiltakshavar og konsulent:
B Telle Eigedom as er tiltakshavar.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligg på Ågotnes, like på sørsida av Rv 561 Skjergardsvegen og er kopla til det eksisterande bustadområdet Maggevarden i nord og vest og til landsbruks-,natur- og friluftsområde i sør og aust. Planområdet er i dag ubygd og inneheld i hovudsak vegetasjon, men er opparbeidd med tilkomstvegar i samsvar med gjeldande plan, Maggevarden III – Trangesmoget planid 20030008. Planområdet er på ca. 31,4 daa og er i kommuneplanen avsett til bustader og er i gjeldande plan regulert til bustader, friluftsområde og leikeplass. Det er vurdert at planen ikkje fell under vilkåra etter forskrift om konsekvensutgreiing.

Planen sitt føremål:
Planområdet er del av reguleringsplanen for Maggevarden III – Trangesmoget planid 20030008. Planområdet er siste del av denne planen som endå ikkje er bygd ut. Ein ynskjer no å byggje ut området og det må difor lagast ein detaljreguleringsplan. Ein ynskjer i planframlegget å leggje til rette for bustader, både konsentrerte bustader som rekkehus og fleirmannsbustader, men også frittliggjande bustader som eine- og tomannsbustader. Det vil i tillegg bli sikra gode felles ute- og leikeområder.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den komande planprosessen. Innspel eller merknader som gjeld planen sine løysingar eller som gjeld særskilde behov kan sendast skriftleg eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknader til Fjell kommune. Alle mottekne dokument, merknader og andre innspel vil verte sendt Fjell kommune saman med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er sett til 13. desember 2019

Vidare saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan verte utarbeidd. Forslaget vert deretter sendt Fjell kommune for sakshandsaming. Etter fyrste gangs handsaming vert planen lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker. Det vil da verte mogleg å kome med merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

13. desember 2019
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Fjellanger næringspark

Frist:

15. oktober 2023

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, […]

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]

Frist:

11. august 2023

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense […]