Askøy kommune

Fagerhaug, Strømsnes

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Plan 515 – Fagerhaug, Strømsnes, gnr. 4 bnr. 12, 72, 551 mfl., Askøy kommune. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.…

Kvernhusdalen

Detaljreguleringsplan for Kvernhusdalen ble godkjent i Askøy kommunestyre den 03.05.18.

Steinråsa

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Steinråsa, gnr. 4 bnr. 321,322, mfl. I Askøy kommune.

Svartskogheiane

Svartskogheiane

Svartskogheiane

Godkjent reguleringsplan

Verkstomten-Askvegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424, 425, 426 og 633 i Askøy kommune.

Blombrekkena

Reguleringsplan for Blombrekkena ble vedtatt i kommunestyret i Askøy 28. april 2016.

Dyrdalsfjell – Kleiva

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-14, varsler vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring av Dyrdalsfjell – Kleiva, gnr. 8, bnr. 932 m. fl. i Askøy kommune.

Kvernhusdalen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Kvernhusdalen, Gnr. 8, Bnr. 1, 6, 94 m.fl., Kleppe, i Askøy kommune.

Blombrekkena

Blombrekkena, Askøy kommune