Publisert:

Verkstomten-Askvegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424, 425, 426 og 633 i Askøy kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Bx Eiendom AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er på ca. 8,9 daa og ligger på Straumsneset ved FV 563 Askvegen, og omfatter i hovedsak eiendom gnr. 4 bnr. 424, 425, 426 og 633. Planområdet er primært uregulert men sørlig del av planområdet omfattes delvis av plan 274 – FV 563 Strømsnes-Hop, vegutbedring. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF-område og friluftsområde i sjø. Dette arealet spilles inn til rullering av kommuneplanen for å endre fra LNF til lager og småbåthavn.

Planen sitt formål:
Hovedformålet med planarbeidet er å regulere området i henhold til dagens bruk, dvs. til lager, småbåthavn og bolig, med mulighet for utvidelse av driften med småbåtlager. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, se nærmere vurdering til høyre i menyen.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune. Alle mottatte dokument, merknader og andre innspill vil bli sendt Askøy kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 9. februar 2017.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Askøy kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før den videre politiske behandlingen.

Tilsvarande

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Børøy […]

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering for Indrevika Feriesenter, gnr. 79, bnr. 3, 5, 19 og […]

Fjellanger næringspark

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, gbnr. 104/55 i Alver kommune. Nasjonal arealplan ID er 46312022004. […]

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166, Bnr. 734 m.fl. […]


Publisert