Publisert:

Frist er satt til:

9. august 2018

Steinråsa

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Steinråsa, gnr. 4 bnr. 321,322, mfl. I Askøy kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Florvaag Bolig AS er tiltakshaver. Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Steinråsa i Erdal, og omfatter Gnr. 4. Bnr 321, 322, mfl. Området ligger i et etablert boligområdet, med kort vei til både skole og barnehage. Større deler av planområdet grenser til boligområde, med unntak av nordsiden som grenser mot Erdal barnehage, Erdal idrettsplass og Erdal ungdomsskole.

Planens grense er lagt slik at det er mulig å vurdere tilkomst fra to forskjellige veier, samt å videreføre fortau langs eksisterende veier der det er behov. De to alternativene for tilkomst er ved Erdal barnehage på veien Steinråsa, eller via veien Frudalen.  Plangrense vil bli justert og redusert etter at valg av tilkomst er blitt avgjort.

I eiendomsgrensen mellom tomt med Gnr. 4. Bnr. 322 og Gnr. 4. Bnr. 346 og 475 er plangrensen satt en meter over tomtegrensen. Dette er gjort på grunn av eiendomsgrensen her er usikker og oppmåling er nødvendig — plangrensen vil bli justert når dette er gjennomført. Dette gjelder også på mellom tomt med Gnr. 4. Bnr. 321 og tomten sørvest for denne, som mangler gårds- og bruksnummer.

I kommuneplanens arealdel for 2012-2023 er området avsatt til boligbebyggelse, tjenesteyting og LNFR-areal. Deler av plangrensen er også innenfor sikringssone – nedbørsfelt drikkevann.

Plangrensen berører planene: Del av frudalen, (planid 290), Erdal ungdomsskole (planid 149), og Rindane, Erdal (planid 431). Den sørlige delen av planområdet er uregulert.

Planen sitt formål:
Planens formål er å tilrettelegge for konsentrert bebyggelse, i rekke og/eller lavblokk, samt legge til rette for nødvendig infrastruktur. Det legges opp til at eksisterende hytte i planområdet rives.

Utbyggingsavtale:
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres det med dette også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Parter i forhandlingene er Askøy kommune og grunneiere. Forhandlingene gjennomføres med utgangspunkt i prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Askøy kommune.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Askøy kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 09.08.2018.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Askøy kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

9. august 2018
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

Frist:

1. januar 1970

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) […]

Frist:

11. august 2023

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense […]
Planavgrensing -Sande, Gulen

Frist:

31. desember 2022

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering […]
Reguleringsendring Sætveit

Frist:

7. april 2022

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På […]

Publisert