Publisert:

Frist er satt til:

2. april 2020

Fagerhaug, Strømsnes

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Plan 515 – Fagerhaug, Strømsnes, gnr. 4 bnr. 12, 72, 551 mfl., Askøy kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter fremtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Jens Skei mfl. er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet
Planområdet ligger på Strømsnes, på østsiden av Askøy, omtrent midt mellom Ask og Erdal. Planområdet er i dag et etablert boligområde, men med en del ubebygde tomter. Området er kupert og har flere bratte partier, da spesielt ned mot sjøen i øst.
I kommuneplanens arealdel er området i all hovedsak avsatt til fremtidig boligområde. Størstedelen av området har også krav om reguleringsplan før tillatelse til tiltak.

Planen sitt formål:
Hensikten med planen er å bygge ut ubebygde tomter innenfor planområdet. Siden det er plankrav, må det lages en detaljregulering før området kan bygges ut. Det er ønskelig å legge til rette for ene- og tomannsboliger, men også ev. rekkehus og flermannsboliger. Det vil også ses på en utbedring av tilkomstveier og tilrettelegging av fortau innenfor planområdet.
Den funksjonelle strandsonen vil bli et sentralt tema i planarbeidet og det vil bli gjort vurderinger av hvor det vil være hensiktsmessig at denne går. Planarbeidet er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Askøy kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 2. april 2020.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Askøy kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

2. april 2020
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Frist:

13. mai 2022

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]

Frist:

1. januar 1970

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) […]

Frist:

30. september 2022

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]

Frist:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, […]

Publisert