Publisert:

Dyrdalsfjell – Kleiva

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-14, varsler vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring av Dyrdalsfjell – Kleiva, gnr. 8, bnr. 932 m. fl. i Askøy kommune.Reguleringsplan og mindre endring av reguleringsplan
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.
Mindre endring av reguleringsplan følger i utgangspunktet de samme reglene som ved utarbeiding av detaljregulering, men det er åpnet for en enklere prosess. Mindre endringer er endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen av de berørte partene eller interessene. Ved mindre endringer skal saken legges frem for de aktuelle myndigheter. Videre skal eier/fester av direkte berørte eiendommer gis mulighet til å uttale seg.

Tiltakshaver og konsulent
Helge Risholm er tiltakshaver. Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet
Området ligger på Flossmyra, like nord for Dyrdalsfjellet i Askøy kommune. Området består i hovedsak av eiendom gnr. 8, bnr. 1. Øst for planområdet finner man et større boligfelt og videre østover ligger Søre Myrane med ungdomsskole, videregående skole og barnehage. I sør ligger Dyrdalsfjellet og i vest finner man areal som er under regulering til boliger. Deler av dette arealet er regulert til høydebasseng. Plasseringen av høydebassenget revideres i pågående reguleringsplan. Hele området nord, vest og sør for planområdet bortsett fra området som er under regulering, er markert med hensynssone for friluftsliv og satt til LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk i gjeldende kommuneplan. Planområdet er regulert i gjeldende reguleringsendring for «Dyrdalsfjell – Kleiva, gnr 8 bnr 932 m. fl.» (planid. 1247_7-04, vedtatt 18.06.2007). Plangrensen er den samme som for den mindre reguleringsendringen i 2007, slik at reguleringsendringen fra 2007 kan slettes.

Formålet med den mindre endringen
Endringen må gjennomføres fordi terrenget er for bratt til at det er mulig å opparbeide tilkomstveien slik den er som regulert i den mindre reguleringsendringen i 2007. Reguleringsendringen i 2007 ble gjennomført med tanke på tilkomst til de to boligene som nå er etablert innenfor planområdet, men forlengelsen av tilkomstvegen videre nordover til de to boligtomtene som ikke enda er bebygget har vist seg å være umulig å gjennomføre uten store inngrep i terrenget i tillegg til store økonomiske kostnader.

Merknad
Innspill eller merknader som gjelder planen sine løsninger eller som gjelder spesielle behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune. Alle mottatte dokument, merknader og andre innspill vil bli sendt videre til Askøy kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 26.09.2016.

Videre saksgang
Dersom planen kan gjennomføres som en mindre endring blir forslaget til mindre endring sendt til Askøy kommune for saksbehandling etter merknadsfristen. Det er ikke krav til utlegging av forslag til offentlig høring, eller kunngjøring av endelig vedtak. Underretning om vedtaket blir sendt til aktuelle myndigheter som har hatt merknader, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket.

Dersom planen må behandles som en reguleringsendring vil forslag til reguleringsplan bli sendt Askøy kommune for saksbehandling etter merknadsfristen. Etter første gangs behandling blir planen lagt ut til offentlig høring i 6 uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, mfl. i Alver kommune […]

Lambhusbegen

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.

Reguleringsendring Sætveit

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På vegne av tiltakshavar Brødrene Handegard Eigedom AS søkjer Ard arealplan […]

Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 41, Bnr. 137,345, 366 […]