Publisert:

Kvernhusdalen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Kvernhusdalen, Gnr. 8, Bnr. 1, 6, 94 m.fl., Kleppe, i Askøy kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Rogde Eiendom as er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er på ca. 51,7 daa og ligger i Kvernhusdalen, Kleppe. Området er i hovedsak uregulert, men en mindre del nord i planområdet inngår i reguleringsplan for «Askøy senter, Kleppe gnr. 9 bnr. 259 m.fl.» (plan-ID: 203). I kommuneplanens arealdel er området satt av til framtidig og nåværende boligbebyggelse samt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Planområdet inkluderer veien Kvernhusdalen ca. 800m sørover til reguleringsplanen «Tilførselsveger til askøybroen» (plan-ID: 73), Kvernhusdalen vil reguleres med fortau.

Planen sitt formål:
Hensikten med planen er å øke utnyttelsen innenfor planområdet og legge til rette for boligbebyggelse. Planprosessen vil gi endelig svar på antall enheter, men foreløpige vurderinger tilsier at planen vil legge til rette for nye boliger i form av leilighetsbygg og spredt småhusbebyggelse.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune. Alle mottatte dokument, merknader og andre innspill vil bli sendt Askøy kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 17. juni 2016.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Askøy kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før den videre politiske behandlingen.

Tilsvarande

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. 208, Bnr. 216, Rollandslia, bofellesskap, Reguleringsplan i Bergen kommune. PlanID: […]

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Tellnes næringspark- Gbnr. 53/109 m.fl. […]

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring etter forenkla prosess for detaljreguleringsplan for gbnr. 50/3 m.fl -N.Bjorøyna, […]

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som angjer bruk, vern og […]