Publisert:

Mindemyren, delfelt S7

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Årstad. Gnr. 15 Bnr. 429 m. fl., delfelt S7 Mindemyren» i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer at gjeldende planer for området planid 30020000 ÅRSTAD. GNR 15, DEL AV NYHAUGEN, GNR 13, DEL AV STORETVEIT vedtatt i 1950 og planid 30890000 ÅRSTAD. GNR 15, MINDEMYREN vedtatt i 1963 oppheves gjennom vedtak av ny plan.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Bob Eiendomsutvikling AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as i samarbeid med MAD arkitekter as er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Minde, ved fv. 254 Kanalveien, i Årstad bydel og omfatter i hovedsak eiendom gnr. 15, bnr. 429, hvor man i dag finner NRK bygget. Området grenser til næringsbebyggelse i nord og vest, og til boligområder i sør og øst. Deler av tilgrensende veiareal er inkludert i planområdet for å sikre frisikt og adkomst til planområdet. Planområdet er på ca. 26 daa. Området er avsatt til sentrumsformål i gjeldende områdeplan, arealplan-ID: 1201_61140000, og er i kommuneplanen fortrinnsvis avsatt til næringsbebyggelse, samt en liten del til sentrumsformål. Gjeldende reguleringsplaner for området planid: 30020000 ÅRSTAD. GNR 15, DEL AV NYHAUGEN, GNR 13, DEL AV STORETVEIT vedtatt i 1950 og planid: 30890000 ÅRSTAD. GNR 15, MINDEMYREN vedtatt i 1963 oppheves gjennom vedtak av ny plan.

Planen sitt formål:
Planens formål er å regulere fra dagens bruk der NRK og Kristkirken holder til i dag, til bolig-, undervisning- og allmennyttige formål.  Barnehage og andre formål som faller inn under sentrumsformål vil også vurderes. NRK flytter ut, mens Kristkirken blir værende i eksisterende bygg i tillegg til at NLA høgskolen flytter inn. Det planlegges boliger i området langs Kanalveien. Nye tiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelse for å sikre opplevelsen av kulturminnet Martens Brødfabrikk. For å sikre areal til trygg skolevei gjennom en framtidig utbedring av veien, er en romslig del av Elvebakken og Nyhaugvegen tatt med innenfor plangrensen.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 25.06.2016.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Reguleringsendring Sætveit

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På vegne av tiltakshavar Brødrene Handegard Eigedom AS søkjer Ard arealplan […]

Utvidet planavgrensning_Lygra

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren indre. Planarbeidet ble varsla i tråd med plan- og bygningsloven […]

Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, gbnr. 104/55 i Alver kommune. Nasjonal arealplan ID er 46312022004. […]

Lambhusbegen

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.