Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Conrad Mohrs veg

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Årstad. Gnr. 17 Bnr. 157 mfl., Conrad Mohrs veg» i Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Conrad Mohrs vei 15 AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Minde ved Kristianborgvannet, i Årstad bydel og omfatter i hovedsak eiendommene gnr. 17, bnr. 157 og gnr. 15, bnr. 468. På eiendommene ligger i dag administrasjonsbygget til BIR, som har adresse Conrad Mohrs veg 15. Området grenser til næringsbebyggelse i nord, Fjøsangerveien og Kanalveien i vest, til boligområder i øst, og Kristianborgvannet i sør. Planområdet er på ca. 47,5 daa, og avsatt til sentrumsformål (S1, S2 og S4), friområde og grøntområder i gjeldende områdereguleringsplan, arealplan-ID: 1201_61140000. En vil i planprosessen vurdere om deler av senterformål S4 skal inngå i dette planarbeidet. Planområdet omfatter også en del av reguleringsplan for Kristianborg barnehage, arealplan-ID 61470000 og Kristianborg, arealplan-ID 3150000.

Planen sitt formål:
Planens formål er å regulere fra dagens bruk som næring og kontor, til bolig-, nærings- og forretningsformål. Andre formål som faller inn under sentrumsformål vil også vurderes. Eksisterende bebyggelse skal fjernes, og ny bebyggelse skal planlegges med utgangspunkt i vedtatt områdereguleringsplan for eiendommene. Det vil vurderes å justere regulerte grøntdrag, gangveier og kanal ved utarbeidingen, samt at alternative veiadkomster til S1 vil vurderes.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning og planprogram.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 11.10.2017.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Frist:

30. september 2022

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]
Varselkart Molløesmauet

Frist:

29. april 2022

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]
Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Frist:

15. oktober 2023

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, […]