Conrad Mohrs veg

Conrad Mohrs veg

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Årstad. Gnr. 17 Bnr. 157 mfl., Conrad Mohrs veg» i Bergen kommune.