Publisert:

Frist er satt til:

27. september 2019

Akkjerhaugen

MELDING OM OFFENTLEG ETTERSYN – AKKJARHAUGEN

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 har Plan- og driftsutvalet, Jondal kommune, i sak 054/17, den 03.06.19, vedteke at detaljregulering for Akkjerhaugen, gnr. 31, bnr. 1,22,27,163 m.fl., planID: 12272017002, skal leggjast ut til offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å leggje til rette for hotell med kurs og konferansesenter, samt eit kulturhus som kan innehalde ulike funksjonar som til dømes bresenter, museum, konsertsal, kontor og restaurant. Det vil også bli  lagt til rette for kai i tilknyting til kulturhuset, samt at strandlina vil bli tilrettelagt for allmenta.

Eventuelle merknader til planframlegget må sendast skriftleg innan 27.09.2019
og sendast til:
Ard arealplan as, Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen
eller på e-post til: .

For meir informasjon kontakt Ard arealplan as på tlf. 55 31 95 00.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

27. september 2019
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Utvidet planavgrensning_Lygra

Frist:

7. oktober 2022

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren […]

Frist:

27. august 2023

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. […]
Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

Frist:

1. januar 1970

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]