Valderhaug

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av lov om planlegging og byggesakshandsaming (pbl) § 12-8 (oppstart av reguleringsplanarbeid), vert det med dette varsla at det skal setjast i gong arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan for del av eigedommen gnr. 27, bnr.504, Valderhaug , Fjell kommune.

Kart og tilleggsfiler