offentleg ettersyn

Vite Meir - Planprosess

Korleis er ei vanleg planprosess?

Illustrasjonen under vise korleis ei planprosess kan sjå ut. Den er ofte ikkje rett frem, mange svingar og ting som tar si tid, men til slutt når vi  eit vedtak. Planinitiativ og rådgjeving Ei planprosess er som føljande; ei utbygger, ein grunneigar eller eigedomsutviklar, også kalla forslagsstillar sender inn eit planinitiativ som er laga av…

plankart Maimyra

Maimyra

VARSEL OM NYTT OFFENTLEG ETTERSYN – MAIMYRA I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 vert det med dette varsla at detaljregulering for Maimyra, gnr. 42, bnr. 171, m.fl., i Fjell kommune skal leggjast ut på nytt offentleg ettersyn. Reguleringsplan for Maimyra, gnr. 42, bnr. 171, m.fl., vart lagt ut til offentleg ettersyn første…

Akkjerhaugen

MELDING OM OFFENTLEG ETTERSYN – AKKJARHAUGEN I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 har Plan- og driftsutvalet, Jondal kommune, i sak 054/17, den 03.06.19, vedteke at detaljregulering for Akkjerhaugen, gnr. 31, bnr. 1,22,27,163 m.fl., planID: 12272017002, skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Føremålet med planen er å leggje til rette for hotell med…