Helgeseter boliger

Reguleringsplan for Helgeseter boliger ble vedtatt i bystyret i Bergen 16. november 2016.

Reguleringsplanen legger opp til 32 nye boliger med tilhørende infrastruktur. Boligene planlegges som seniorboliger.

Planforslaget består av to områder med blokkbebyggelse og tre områder for frittliggende boligbebyggelse hvor det er eksisterende bebyggelse. Det er regulert fellesarealer for avfallshåndtering, uteoppholdsareal, og infrastruktur. I tillegg reguleres store deler av området til naturformål, naturområde både på land og i bekkedrag, og turvei.

Planen er utarbeidet av Ard arealplan for Stiftelsen Virksomheten Helgeseter, og b+b arkitekter har vært arkitekt for prosjektet.

Skriv ut