Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021.

Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar Hopsgaarden AS.

Området ligg i eit etablert bustadområde på Hop i Fana bydel. Det planleggjast for inntil 10 leilegheiter fordelt på to bygg. Busetnaden plasserast rundt eit tun som ligg sentralt på tomta, for å skape gode fellesrom. Dei felles uteareala vert skjerma mot generell ferdsel og trafikk, og skal fungere som åtkomstområde for bebuarane.

Det planleggast parkering for bil og sykkel i parkeringskjellar. I parkeringskjellaren planleggjast det også boder som skal høyre til leilegheitene.

Skriv ut