Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Planen er utarbeidd av Ard Arealplan på vegne av ABChus.

Planen legg til rette for etablering av bustadbygg med inntil åtte bueiningar. I dag består område av ubygd areal ved Steinsviken, like ved Nordåsvatnet i Ytrebygda bydel. Området grensar til eksisterande busetnad, infrastruktur og grøntareal.

Bueiningane føreslåast fordelt på ulike bygg, anten som tomannsbustad eller rekkehus. Den planlagde busetnaden ynskjer å tilføre gode kvalitetar til området, i form av materialval, energiløysingar, bumiljø og eit moderne fasadeuttrykk.

Tilkomsten skjer via eksisterande veg Fv179 Steinsvikvegen, via den kommunale vegen Søvikdalen. Frå Søvikdalen planleggast det en ny avkøyrsel inn på planområdet. Forslaget legger opp til parkering for bil og sykkel. 

Skriv ut