Publisert:

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Planen er utarbeidd av Ard Arealplan på vegne av ABChus.

Planen legg til rette for etablering av bustadbygg med inntil åtte bueiningar. I dag består område av ubygd areal ved Steinsviken, like ved Nordåsvatnet i Ytrebygda bydel. Området grensar til eksisterande busetnad, infrastruktur og grøntareal.

Bueiningane føreslåast fordelt på ulike bygg, anten som tomannsbustad eller rekkehus. Den planlagde busetnaden ynskjer å tilføre gode kvalitetar til området, i form av materialval, energiløysingar, bumiljø og eit moderne fasadeuttrykk.

Tilkomsten skjer via eksisterande veg Fv179 Steinsvikvegen, via den kommunale vegen Søvikdalen. Frå Søvikdalen planleggast det en ny avkøyrsel inn på planområdet. Forslaget legger opp til parkering for bil og sykkel. 

Tilsvarande

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.


Publisert