Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard arealplan i samarbeid med Link Arkitektur for forslagsstiller Jacob Kjøde boligeiendom AS.

Planen legg til rette for å etablere inntil 30 leilegheiter fordel på fire bygg i Paradis sentrum. Tre av bygga planleggjast med tre etasjar, medan det i eit av byggja planleggjast med fire etasjar. Det leggjast opp til stisamband, felles uteoppholdsareal og leikeplass i planområdet.

Det vert lagt til rette for parkering i parkeringskjeller. For avfallshåndtering er det planlagt nedgravd renovasjonsløsning.

Skriv ut