Breimyra-Alverflaten, Lindås kommune

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Breimyra-Alverflaten i Lindås kommune vart vedtatt i kommunestyret 19. februar 2015.Planen omregulerer eit område med to einebustader til konsentrert bustader fordelt på to til tre bustadblokker med totalt 28 einingar. Det er sett rekkjefølgjekrav om opparbeiding av fortau før igangsetting.Hordaland byggutvikling as har vore tiltakshavar for reguleringsplanarbeidet.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler