Publisert:

Vedlagte Filer:

Breimyra-Alverflaten, Lindås kommune

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Breimyra-Alverflaten i Lindås kommune vart vedtatt i kommunestyret 19. februar 2015.Planen omregulerer eit område med to einebustader til konsentrert bustader fordelt på to til tre bustadblokker med totalt 28 einingar. Det er sett rekkjefølgjekrav om opparbeiding av fortau før igangsetting.Hordaland byggutvikling as har vore tiltakshavar for reguleringsplanarbeidet.

Tilsvarande

Heldal

Heldal

Jydalen – Fammestad

Reguleringsplan for Jydalen – Fammestad vart godkjent 29. mars 2017 i kommunestyret i Lindås.

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Eidet

Detaljreguleringsplan for Eidet, gnr. 36, bnr. 11 m.fl. Foldnes vart samrøystes vedteke i Fjell kommunestyre 26.05.2016.