Publisert:

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Planen er utarbeidd av Ard arealplan as i samarbeid med HLM arkitektur. Forslagsstiller er Voss Resort Prosjektutvikling as.

Planområdet ligg ved eksisterande hytteområde i Bavallen, like nord for Voss sentrum. Føremålet med reguleringsplanen er å etablere rundt 200 fritidsbustader i området Grevlestølen, i tråd med gjeldande kommunedelplan for Bavallen. Fritidsbustadane vil i hovedsak etablerast i form av leilegheiter i forskjellige leilegheitsbygg. Eit av felta opnar for fritidsbusetnad i form av leilighetsbygg eller frittliggjande hytter.

Planen legg og til rette for tunhus, renovasjonsanlegg, friluftsområde/grøntområde, tilkomst til planområdet frå Tråstølsvegen, parkeringsplassar, og ny skiløype.

Tilsvarande

Øvre Grensedalen, Askøy kommune

Vedtatt plan

Lars Hilles gate

Detaljreguleringsplan for Lars Hilles gate 29 ble godkjent i Bystyret 30. mai 2018

Heggland industriområde II

Heggland industriområde II vart vedtatt i kommunstyret i Os 27. september 2016.

Port Steingardseid, Fitjar kommune

Reguleringsplan for Port Steingardseid, Fitjar kommune


Publisert