Grevlestølen

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Planområdet Grevlestølen

Grevlestølen

VARSEL OM UTVIDING AV PLANOMRÅDET. I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla utviding av detaljregulering for Grevlestølen, 56/1, 57/1,3,4 mfl., i Voss herad. Oppstart av reguleringsplanarbeidet vart først varsla 20.august 2020. Ein ser no at det er behov for å utvide planområdet noko mot sør for å få…

plankart forsidebilde Grevlestølen

Grevlestølen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Grevlestølen, 56/1, 57/1,3,4 og 60/1,3 mfl., i Voss herad. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern og utforming av areal…