Breimyra

Breimyra

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrensa for detaljregulering for Breimyra, gnr. 137, bnr. 109 og 144 m. fl., Lindås kommune.