Publisert:

Snekkevikneset

Reguleringsplanen for Snekkevikneset vart vedteke i kommunestyret i Fjell 23.02.17. Planområdet har tidlegare vore nytta til fritidsbusetnad men med vegtilkomst, tilgang på offentleg vatn og avlaup samt betra kommunikasjon mot senterområda på Straume, har fleire vald å busette seg i planområdet på heilårsbasis. Intensjonen med planen har såleis vore å regulere planområdet til bustadføremål og etablere nye vegar inn i området. Planen legg opp til bruksendring av ti hytter til bustad. Det vert i tillegg lagt til rette for naust og småbåtanlegg.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.


Publisert