Fjell kommune

Fra øst_01 Luren

Luren

Reguleringsplanen for Luren vart vedteken i Fjell kommunestyre  20. juni 2019. 

illustrasjonsplan Steingardsvegen

Steingardsvegen

Reguleringsplanen for Steingardsvegen vart vedteken i Fjell Kommunestyret  12. desember 2019.

illustrasjonsplan Maimyra

Maimyra

Reguleringsplanen for Maimyra vart vedteken i Fjell Kommunestyret  12. desember 2019.

20 OVERSIKT Angeltveit vest

Angeltveit vest

Endringa for Angeltveit vest vart vedteken i Komite for plan og byutvikling i Fjell kommune 23. oktober 2018.

plankart ROP Huset

ROP Huset

Detaljreguleringsplan for ROP-Huset vart vedteken i Fjell kommunestyre 30. november 2017.

Illustrasjonsplan Heimtun

Heimtun

Detaljreguleringsplanen for Heimtun, gnr. 35, bnr. 534, 637 m. fl. vart vedteken i Fjell kommunestyre 21.02.2019.

varselkart til nettsiden RAN Seglbåthamn

RAN Seglbåthamn

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID OG NABOMØTE I medhald av plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for sjøområde ved RAN Seglbåthamn, gnr. 37 bnr.E2, 66 m. fl. – Anglavika, i Fjell kommune. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring…

gjeldende plan Huldraspelet

Huldraspelet

VARSEL OM ENDRING ETTER FORENKLA PROSESS FOR PLANID 20070016 HULDRASPELET, GNR/BNR 57/5,21 M.FL., MIDTRE FJELL, FJELL KOMMUNE I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om endring etter forenkla prosess for planid 20070016, Huldraspelet, Gnr. 57 Bnr. 5,21 m.fl. Midtre fjell. Føremålet med endringa er…

Varselkart Trangesmoget aust

Trangesmoget aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Trangesmoget aust, gnr. 27 bnr. 223 m. fl. – Ågotnes, i Fjell kommune. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern…

Varslingskart Snekkevikvegen

Snekkevikvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Snekkevikvegen, gnr. 43, bnr. 5 m. fl. – Snekkevika, i Fjell kommune. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern og…