Fjell kommune

Luren

Reguleringsplanen for Luren vart vedteken i Fjell kommunestyre  20. juni 2019. 

Steingardsvegen

Reguleringsplanen for Steingardsvegen vart vedteken i Fjell Kommunestyret  12. desember 2019.

Maimyra

Reguleringsplanen for Maimyra vart vedteken i Fjell Kommunestyret  12. desember 2019.

Angeltveit vest

Endringa for Angeltveit vest vart vedteken i Komite for plan og byutvikling i Fjell kommune 23. oktober 2018.

ROP Huset

Detaljreguleringsplan for ROP-Huset vart vedteken i Fjell kommunestyre 30. november 2017.

Heimtun

Detaljreguleringsplanen for Heimtun, gnr. 35, bnr. 534, 637 m. fl. vart vedteken i Fjell kommunestyre 21.02.2019.

RAN Seglbåthamn

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID OG NABOMØTE I medhald av plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for sjøområde ved RAN Seglbåthamn, gnr. 37 bnr.E2, 66 m. fl. – Anglavika, i Fjell kommune. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring…

Huldraspelet

VARSEL OM ENDRING ETTER FORENKLA PROSESS FOR PLANID 20070016 HULDRASPELET, GNR/BNR 57/5,21 M.FL., MIDTRE FJELL, FJELL KOMMUNE I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om endring etter forenkla prosess for planid 20070016, Huldraspelet, Gnr. 57 Bnr. 5,21 m.fl. Midtre fjell. Føremålet med endringa er…

Trangesmoget aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Trangesmoget aust, gnr. 27 bnr. 223 m. fl. – Ågotnes, i Fjell kommune. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern…

Snekkevikvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Snekkevikvegen, gnr. 43, bnr. 5 m. fl. – Snekkevika, i Fjell kommune. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern og…