Midtunhaugen

Detaljreguleringsplan for Midtunhaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med B+B arkitekter as. Zurhaar & Rubb AS er forslagsstiller for planen.

Planen legger til rette for at det kan etableres kontorbebyggelse, med tilhørende parkeringsareal og infrastruktur. Det planlegges for én samlet avkjørsel til Midtunhaugen. For å skjerme tilgrensende boligbebyggelse mot kontorbebyggelsen, anlegges det et grøntbelte mellom de to formålene.

Skriv ut