Publisert:

Angeltveitvegen

Detaljreguleringsplan for Angeltveitvegen, gnr 23 bnr 6 m. fl. Angeltveit – Fjell kommune vart godkjent i kommunestyret i Fjell kommune 26. oktober 2017Planframlegget legg opp til eit bustadtun med einebustader, to-/fleirmannsbustader, rekkjehus og leilegheiter med maksimalt to einingar i høgda. Til saman legg reguleringsplanen opp til 50 bustadeiningar. Planen legg opp til eit variert bustadfelt som kan vere attraktivt for mange. Planområdet ligg i eit etablert bustadområde med ei blanding av spreidd bustadbygging og meir konsentrert bustadbygging i rekkje. Området ligg under 1,5 kilometer frå lokalsenteret Ågotnes kor ein mellom anna finn barne- og ungdomsskule, post i butikk, daglegvarehandel og idrettsanlegg.

Eit viktig moment i planen har vore tunet som ligg sentralt i planområdet. Eit større areal er lagt opp til å vere heilt bilfritt og vil ha stort potensiale for å skape eit godt bustadmiljø innanfor planområdet. Plangrepet sanerer ei avkøyrsle på fylkesveg 211, Landrovegen. I tillegg vert ein avkøyrsle i Angeltveitvegen flytta noko og ei anna vert sanert. All trafikk inn i planområdet går via Angeltveitvegen.

 

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert