Angeltveitvegen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vart det varsla om at det skulle setjast i gong detaljregulering for Angeltveitvegen, gnr. 23, bnr. 6, m. fl. – Angeltveit, Fjell kommune i august. Planarbeidet har no vist at det er naudsynt å utvide plangrensa noko.

Kart og tilleggsfiler